Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání rezervačního systému na www.letszumba.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Před použitím Rezervačního systému je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu a ochrany osobních údajů při využívání rezervačního systému na www.letszumba.cz“. Používání tohoto Portálu znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Rezervační systém používat.

1.2 Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají následující význam:

„Provozovatel“ znamená Mgr. Jana Hartmann Stryková, se sídlem Anny Letenské 1451/7C, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25, Česká republika, IČ: 73192872.

„Rezervační systém“ znamená soubor internetových stránek, aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.letszumba.cz.

„Uživatel“ znamená subjekt, který přistupuje k stránkám Rezervačního systému, využívá tyto stránky či využívá aplikace a služby Rezervačního systému.

„Registrace“ znamená registraci vybraných osobních údajů Uživatele v Rezervačním systému. Důvodem registrace je cílený záměr Provozovatele umožnit přístup k některým částem či službám Rezervačního systému pouze registrovaným Uživatelům.

„Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání rezervačního systému na www.letszumba.cz

1.3 Vlastníkem Rezervačního systému je Provozovatel. Grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Rezervačního systému možné pouze na základě předchozího udělení písemného souhlasu Provozovatelem.

2. Využívání Rezervačního systému a Registrace údajů Uživatele

2.1 Rezervační systém je určen především pro rychlé získání informací, přehledu o službách, nabídkách a provádění rezervací Uživatelem.

2.2 Jakékoliv užití Rezervačního systému či informací z něj získaných nebo jejich libovolné části jiné než uvedené v odstavci 2.1, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno.

2.3 Užitím Rezervačního systému Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Rezervační systém užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy.

2.4 Při užívání Rezervačního systému je Uživatel povinen jednat tak, aby Provozovateli nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.5 Poskytování některých aplikací a služeb Rezervačního systému či dostupnost některých jeho částí je vázána a podmíněna Registrací Uživatele. Na nutnost Registrace je Uživatel upozorněn v příslušné části Rezervačního systému. Registrace údajů Uživatelem je dobrovolná.

2.6 Klíčovými údaji pro přístup Uživatele k těm částem Rezervačního systému, které vyžadují provedení Registrace, jsou e-mailová adresa a heslo.

2.7 Užíváním Rezervačního systému se Uživatel zejména zavazuje, že:

Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování či do zabezpečení rezervačního systému.

Nebude zasílat nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Rezervačního systému rozesílat

Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Rezervačnímu systému, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů

Bude při Registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje aktualizovat

Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje

pro přístup k Rezervačnímu systému (viz 2.6).

2.8 Registraci provádí Uživatel prostřednictvím Rezervačního systému. Při Registraci zadá Uživatel následující základní registrační údaje:

Jméno (povinný údaj)

Příjmení (povinný údaj)

Ćíslo telefonu

E-mailová adresa (povinný údaj)

Heslo (povinný údaj)

Číslo mobilního telefonu

Souhlas s poskytnutím osobních údajů (povinný údaj)

2.9 Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit svou Registraci. Ukončení je možné provést prostřednictvím Rezervačního systému.

2.10 Provozovatel je oprávněn ukončit Registraci Uživatele v případě, že užití Rezervačníého systému Uživatelem je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. Dále je Provozovatel oprávněn ukončit Registraci Uživatele, který se nepřihlásil do Rezervačního systému v období delším než 12 měsíců. O ukončení Registrace z výše uvedených důvodů není Provozovatel povinnen Uživatele informovat.

3. Osobní údaje

3.1 Při provozu Rezervačního systému dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Registraci, je výhradně zajištění a poskytování vybraných služeb a informací souvisejících se zajištěním účasti na Zumba lekcích, Zumba akcích případně s dodáním Zumba produktů. Poskytnuté osobní údaje Uživatelů se nezpracovávají pro další komerční či jiné obchodní účely.

3.3 Provozovatel neposkytne osobní údaje Uživatelů bez jejich předchozího souhlasu, neprodá je ani je jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám.

3.4 Rozsah zpracovávaných osobních a dalších údajů Registrovaných Uživatelů je dán výčtem registračních, přihlašovacích a dalších údajů podle odstavce 2.8.

3.6 Osobní údaje Uživatelů získané při Registraci jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

3.7 Osobní údaje konkrétního Uživatele jsou zpracovávány po jeho Registraci. Po ukončení Registrace může další zpracování probíhat v nezbytném rozsahu daném zajištěním ochrany práv Provozovatele, subjektu osobních údajů či jiné dotčené osoby nejdéle do uplynutí pěti kalendářních let po konci roku, ve kterém došlo k ukončení Registrace Uživatele.

3.8 Poskytnutí osobních údajů pro Registraci Uživatelem je dobrovolné, stejně tak jako udělení souhlasu s jejich zpracováním. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelů je podmínkou pro provedení Registrace a možnosti využívání aplikací a služeb Rezeračního systému, které jsou touto Registrací podmíněné.

3.9 Každý Uživatel, který provedl Registraci a domnívá se, že zpracování osobních údajů předaných Rezervačnímu systému je v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu. V případě oprávněné žádosti Provozovatele odstraní závadný stav.

3.10 Uživatel na základě informací uvedených v těchto Podmínkách souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které poskytl při Registraci, byly Provozovatelem zpracovávány.

4. Bezpečnostní politika Rezervačního systému

4.1 Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, který využívá pro návštěvu Rezervačního systému, včetně software a dat uložených v tomto počítači, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Rezervačního systému ve vztahu k němu činí.

4.2 Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena do Rezervačního systému či přenášena z něj na zařízení Uživatele. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při přenosu do Rezervačního systému či při přenosu z něj směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro Provozovatele provoz Rezervačního systému zajišťují.

4.3 V případě, že Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat o svém zjištění Provozovatele.

5. Odpovědnost Provozovatele

5.1 Rezervační systém je veřejně dostupný prostřednictvím sítě Internet, Provozovatel za jeho dostupnost Uživateli na jeho zařízeních neodpovídá.

5.2 Rezervační systém nabízí Uživatelům řadu aplikací a služeb, které závisejí na potřebách a záměrech Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby Rezervačního systému nebo jeho dostupnost jako celku.

5.3 Provozovatel neodpovídá za obsah Rezervačního systému, pokud byl tento obsah do Rezervačního systému umístěn třetí osobou bez vědomí Provozovatele, v rozporu s těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy. Takovýto obsah nebo obsah z jakéhokoliv jiného důvodu závadný, je Provozovatel oprávněn z Rezervačního systému kdykoliv odstranit.

5.4 Provozovatel neodpovídá za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z Rezervačního systému, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

5.5 Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Rezervačního systému.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Provoz Rezervačního systému se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Rezervační systém i po změně

Podmínek, považuje provozovatel tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.11.2010.


Zumba OSTRAVA


Rezervovat ZUMBA v Ostravě